Koostööprojekt "Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi võõrkeele õpetajate koostöö võrgustiku loomine"

Tartu Annelinna Gümnaasium on saanud toetuse projektiks "Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi võõrkeele õpetajate koostöö võrgustiku loomine" SA Innove vahendatud Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondist. Projekti on finantseeritud taotlusvooru alt "Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“.

Projekti eesmärk: Luua Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Narva Keelte Lütseumi inglise keele ja eesti keele õpetajate toimiv koostöövõrgustik, mille abil toetada vene kodukeelega inglise ja eesti keele õppimist ja keeleoskuse paranemist. 

Projekti tulemused: Projekti käigus toimus kahe kooli vahelise koostöövõrgustiku loomine inglise ja eesti keele õpetajate vahel. Võrgustiku kohtumistest võtsid osa nii eesti kui ka inglise keele õpetajad, sest keelte õpetamisel kasutatakse sarnaseid metoodilisi võtteid. Esimesest kohtumisest võtsid osa inglise keele õpetajad, teisest kohtumisest nii inglise kui ka eesti keele õpetajad. Peale esimest kohtumist õpetajad said omavahel tuttavaks ning jagasid üksteisele metoodilisi materjale ja soovitusi tööks tekstiga ning metoodilisi võtteid rühmatöö efektiivsuse tõstmiseks. Samuti Tartu õpetajad külastasid inglise keele tunde. Hiljem eesti ja inglise keele valdkonnakeskuste juhid suhtlesid omavahel veebi kaudu. Narva õpetajatelt saadi kirjalikke metoodilisi soovitusi selle kohta, kuidas õpetada keerulise teksti mõistmist assotsiatsioonide moodustamise kaudu. Tartu õpetajad jagasid informatsiooni selle kohta, kuidas laiendada õpilase sõnavara juhendatud lugemise kaudu.

Projekti teine kohtumine oli pühendatud EL keeleoskuse raamdokumendis kirjeldatud keeletasemetele. Praktilise suunitlusega koolitusel 1) käsitleti Euroopa keeleõppe raamdokumendi kasutamise võimalusi keeleõppe kavandamisel ja õppijate keeleoskuse hindamisel, 2) tutvustati raamdokumendi täiendusi ja uuendusi ning 3) käsitleti ülesannete tüüpe ja nende rolli keelekasutuses, s.h keeleõppes.

Projekt andis mõtteainet õpetajate mõtteviisi ja harjumuspärase metoodika muutmise kohta.

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.