Gümnaasiumi sisehindamise kord

Kinnitatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 223, 20.10.2010.

Sisehindamise eesmärk:

 • TAGi jätkusuutlikkuse kindlustamine;
 • õpilastele ja töötajatele nende arengut võimaldavate tingimuste loomine ja hoidmine;
 • selge pilt TAGi kohast Tartu ja Eesti haridusmaastikul ja eriti vene õppekeelega koolide hulgas.

Sisehindamise protseduurid:

 • sisekontroll, mis hõlmab andmete kogumist SH viies valdkonnas; sisekontrolli teostavad kooli juhtkonna liikmed ja ainesektsioonide juhatajad;
 • enesehindamine, mis tähendab kogutud teabe tõlgendamist – statistiliste näitajate, faktide ja protsesside analüüsimist, põhjuslike hinnangute andmist, tekkinud seoste interpreteerimist ja aluse andmist koolis toimuvate protsesside parendamiseks; eneseanalüüsi teostavad kõik kooli pedagoogilised töötajad (eneseanalüüsi ankeedi täitmine 1 kord aastas), ainesektsioonid ja TAGi juhtkond; tehnilised töötajad teevad eneseanalüüsi ja hindavad kooli tegevust 1 kord 3 aasta jooksu.

Sisehindamise andmekogumise meetodid:

 • anketeerimine ja intervjueerimine (õpilased, õpetajad, töötajad, lapsevanemad jt huvigruppide esindajad);
 • dokumentide ja statistika uurimine (kooli juhtkond);
 • klassiruumi- ja koolikeskkonnavaatlus (kooli juhtkond, huvigruppide esindajad).

Sisehindamise ajakava:

 • kõik õpetajad ja ainesektsioonide ning ühenduste juhatajad esitavad eneseanalüüsi 1 kord õppeaastas, mais-juunis;
 • töötajate, õpilaste ja lapsevanemate küsitlemine: 1 kord sisehindamise perioodi jooksul, st 3 aasta jooksul.

Sisehindamise valdkonnad:

 • eestvedamine ja juhtimine;
 • personalijuhtimine;
 • ressursside juhtimine;
 • koostöö huvigruppidega;
 • õppe- ja kasvatusprotsess.

Sisehindamise tulemuste vormistamine, esitlemine ja kasutamine: aruande koostamine toimub arengukava uuendamisega ühes ajagraafikus. Sisehindamise aruanne kõigi valdkondade lõikes koostatakse TAGi arengukava perioodi viimasel aastal (2010; 2013 jne). Iga õppeaasta lõpul teeb kooli juhtkond vahekokkuvõtte õppeaasta töö aruandena. Aruandeid tutvustatakse õppenõukogus augustis ja hoolekogus järgmise õppeaasta I õppeveerandi jooksul. Sisehindamise tulemustele ja analüüsile toetudes sõnastatakse / korrigeeritakse arengukava eesmärgid järgmiseks perioodiks ning iga õppeaasta algul kooli tegevussuunad ja tegevused uueks õppeaastaks.

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.