Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu kord

KÄSKKIRI
21.12.2018 nr 141

Õpilaste gümnaasiumiastmesse vastuvõtu korra kinnitamine

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 3, haridus- ja teadusministri määruse 19.08.2010 nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ningkoolist väljaarvamise kord“ § 2, Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määruse nr 4 „Tartulinna munitsipaalpõhikooli ja –gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ § 5 lg 3 jaTartu Annelinna Gümnaasiumi direktori 22.12.2017 käskkirja nr 187 „Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtu tingimused“:

  1. Määran 2019. aasta septembris gümnaasiumis esmakordselt õppima asuvate õpilaste sisseastumiskatsete kuupäevaks 6. märtsi 2019. a ja sisseastumisvestluste perioodiks 25. – 29. märtsi 2019. a.
  2. Määran gümnaasiumisse sisseastumiskatsete koordinaatoriks õppealajuhataja Julia Trubatšova.
  3. Määran gümnaasiumisse sisseastumiskatsete materjalide koostajateks õpetajad Irina Abisogomjani, Maksim Ivanovi, Maire Küppari, Anne Lutsu ja Heiki Puusepa.
  4. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete korra vastavalt lisale 1.
  5. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete tulemuste hindamise korra vastavalt lisale 2.

Lisa 1

Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2019/20 sisseastumiskatsete kord

Õppeaastal 2019/20 võtab Tartu Annelinna Gümnaasium gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene õppekeelega põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarse ehk tavaõppe ja mittestatsionaarse ehk kutseõppesuuna õpperühm.

Gümnaasiumis õppekoha saamise eeldus on põhikooli riikliku õppekava läbimine ja kõik positiivsed hinded põhikooli lõputunnistusel. Tartu Annelinna Gümnaasiumisse õppima asumiseks tuleb kandidaatidel sooritada kirjalik test neljas õppeaines ja osaleda vestlusel.

Sisseastumiskatsed toimuvad 6. märtsil 2019 algusega kell 10 Tartu Annelinna

Gümnaasiumis (Kaunase 68).

10.00 – 10.30 vene keel (essee) (välja arvatud eesti õppekeelega põhikooli lõpetajad);
10.45 – 11.30 matemaatika (vene või eesti keeles);
11.45 – 12.30 inglise keel;
11.45 – 12.30 inglise keel;
12.45 – 13.15 eesti keel (essee).

Testiülesanded on koostatud 9. klassi õppematerjali põhjal.

Registreerumine sisseastumiskatsetele toimub TAGi kodulehel www.tag.ee 1.02. – 28.02.2019. Registreerumisel valib õpilane tavaõppe või kutseõppesuuna. Vastuvõtt tavaja kutseõppesuunda toimub kahe erineva pingerea alusel.

Kutse vestlusele saadetakse õpilastele nende poolt registreerumisel esitatud e-posti aadressil hiljemalt 20.03.2019.

Vestlused toimuvad 25.03. – 29.03.2019.

Kui õpilaskandidaat ei saa mõjuval põhjusel sooritada katseid 6.03.2019 ja / või osaleda vestlusel talle määratud ajal, siis taotleb ta võimalust sooritada katsed / vestlus kooli juhtkonna poolt määratud lisaajal.

Otsus gümnaasiumisse vastuvõtu kohta saadetakse õpilastele 1. maiks 2019. Statsionaarse ja mittestatsionaarse (kutseõppesuuna) õpperühmade nimekirjad kinnitatakse 1.07.2019.

Lisa 2

Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2019/20 sisseastumiskatsete tulemuste hindamise kord

Gümnaasiumisse sisseastumistesti nelja osatesti maksimaalne punktisumma on 100 (sada). Eesti õppekeelega põhikooli lõpetajatel, kes ei soorita vene keele testi, on maksimaalne punktisumma 80 (kaheksakümmend).

Tavaõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 41 punkti (eesti põhikooli lõpetanu ilma vene keele testita 33 punkti) ja enam, kutsutakse valitud suuna vestlusele. Õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 30 - 40 punkti, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele, st neil õpilastel on vabade kohtade olemasolul võimalik astuda kutseõppesuunda.

Kutseõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 31 punkti (eesti põhikooli lõpetanu ilma vene keele testita 25 punkti) ja enam, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele. Kutseõppesuunas on vastavalt Tartu Kutsehariduskeskuse tingimustele maksimaalselt 20 õppekohta. Kui kutseõppesuunda sisse saamise nõuetele vastavaid kandideerijaid on rohkem kui 20, siis eelistatakse kooli vastuvõtul motiveeritumaid ja kõrgema põhikooli lõputunnistuse keskmise hindega õpilasi.

Gümnaasiumisse sisseastumiseks on kohustuslik osaleda vestlusel.

Õpilastele, kes saavutavad nelja testi kogusummana vähem kui 30 punkti, teatatakse tulemus e-posti teel ja neid ei kutsuta gümnaasiumisse sisseastumisvestlusele.

Välisriigis põhikooli lõpetanud õpilaste vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluse alusel augustis 2019.

Hiie Asser
Direktor
/ allkirjastatud digitaalselt /

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.