TAGi metoodiline töö 2018/2019 õa

Valdkonnakeskuste tööplaanide koondkava

02.10.2018 | TAGi MN juht Julia Trubatšova

TAGi metoodikanõukogu liikmed:

Hiie Asser, direktor | Jelena Bitova, põhikooli õppealajuhataja | Iolanta Politanova, algkooli valdkonnakeskus | Diana Joassoone, eesti keele valdkonnakeskus | Irina Abisogomjan, sotsiaal-humanitaarainete valdkonnakeskus | Svetlana Leibova, võõrkeelte valdkonnakeskus  | Igor Bitov, reaalainete valdkonnakeskus | Irina Hindriksoo, loodusainete valdkonnakeskus | Inna Glimbaum, huvijuht ja oskusainete valdkonnakeskus | Jelena Vidrikson, PPR ja TAGi TUGI valdkonnakeskus

keskus

Koosseis

algkool

Ellen Strohmann, Irina Švõrova, Katre Maidla, Elviira Kalvi, Inna Dolgova, Jana Juhkam, Galina Oja, Anne Kaskman, Anita Rohtla, Angela Otti, Margarita Saikina, Tiina Kikerpill, Tatjana Merinova.

eesti keel

Tiina Kikerpill, Maire Küppar, Maarja Must- Vikman, Maria Pilm, Marge Saarelaid, Marianna Vares, Kalvi Värton, Anne Luts.

sotsiaal-humanitaar

Nelli Trussova, Tatjana Vostrova, Veronika Kim, Jana Jõgeva, Ljudmila Krasno, Signe Kass, Kvan Kho Kim, Evgenii Riazhkin, Eveli Vavrenjuk, Ljudmila Vassiltšenko, Marko Tiirmaa.

võõrkeeled

Natalja Arhipova, Irina Art, Julia Klochkova, Svetlana Egorova, Jane Tammeorg, Valentina Januškovskaja, Maria Hontšarova, Violetta Beloussova.

reaalained

Максим Иванов, Ольга Ионова,  Лидия Петухова, Игорь Битов, Елена Корсакова, Елена Перменова, Урмас Хейнасте, Оть Крикманн, Тоомас Вайно, Танель Тяргла, Надежда Феклистова.

loodusained

Jelena Bitova, Anna Preobraženskaja, Natalja Ivanova, Tatjana Ojavere.

oskusained

Vladimir Burajev, Irina Kapanen, Kim Kvan Kho, Heidi Margus, Tatjana Merinova, Alla Botšarova, Ellen Strohmann, Erna Tamm, Anatoli Trojanov, Julia Trubatšova, Karin Värk, Kalvi Värton.

ppr ja TAGi TUGI

Jelena  Vidrikson, Jelena Minina, Galina Manajenkova, Alevtina Andrejeva.

 

keskus

Eesmärgid ja ülesanded õa 2018/2019

Vastutav isik

algkool

 1. Разнообразие классных и внеклассных мероприятий путём проведения их на двух языках (русском и эстонском). 
 2. Совершенствование дигитальных умений учителей начальной школы, развитие дигитальных умений учеников.
 3. Использование и развитие двигательной активности учащихся на уроках, во время перемен и различных мероприятий.
 4. Работа со слабыми учащимися (во время консультационных часов).
 5. Тематика некоторых внеклассных мероприятий связана со 100-летием и со 101-ой годовщиной ЭР.

I. Politanova

eesti keel

 1. Digivahendite kasutamine õppetöös õppijate digipädevuste arendamiseks.
 2. Põhikooli ja gümnaasiumi uuendatud õppekavade kasutuselevõtt.

D. Joassoone

sotsiaal-humanitaarained.

 1. Põhikooli ja gümnaasiumi uuendatud õppekavade kasutuselevõtt.
 2. Õppetöö toetamine ja mitmekesistamine klassivälise abil.
 3. Digivõimaluste kasutamine õppetöös.
 4. EV 100 / 101.

I. Abisogomjan

võõrkeeled

 1. Kujundava ja numbrilise hindamise võrreldavus ja analüüs.
 2. Inglise keele ainekava koostamine 2. klassi jaoks.
 3. Prantsuse keele ringi ainekava koostamine 5. ja 6. klassi jaoks.
 4. Iseseisva töö oskuste kujundamine ja arendamine.

S. Leibova

reaalained

 1. Cобрать материалы для внеурочной работы по математике и оформить в обучающей среде Moodle.
 2. Использование digi материалов при обучении сильных учеников по математике и физике.
 3. Развитие технологий личностно-ориентированного обучения, которые бы развили  устойчивый интерес к знаниям.
 4. Усиление внимания к сильным учащимся на уроках, а также использование помощи ученика в роли учителя на уроке.

I.Bitov

loodusained

 1. Популяризация естественных наук у младших школьников через занимательные опыты и практические работы.
 2. Проведение недели интегрированных уроков.

I.Hindriksoo

oskusained

 1. Õppetöö toetamine ja mitmekesistamine pikapäevarühma, klassivälise ja ringitegevuse abil.
 2. Digivõimaluste kasutamine õppetöös; arvutipõhise testimise edasiarendamine.
 3. Aktiivne vahetund ja liikumisharrastuste toetamine.
 4. Põhikooli ja gümnaasiumi uuendatud õppekavade kasutuselevõtt.
 5. EV 100 / 101.

I. Glimbaum

ppr ja TAGi TUGI

 1. Andekate õpilaste individuaalse õppetöö toetamine.
 2. Eesti Vabariigi 100/101 ndale  aastapäevale.
 3. Õppetöö toetamine ja mitmekesistamine pikapäevarühma, klassivälise ja ringitegevuse abil.
 4. Digivõimaluste kasutamine õppetöös: arvutipõhise testimise edasiarendamine.
 5. Aktiivne vahetus ja liikumisharrastuste toetamine.

J. Vidrikson

 

keskus

Valdkonnakeskuse metoodiline töö KOOLIS õa 2018/2019

algkool

 1. Совершенствование методики преподавания учителей на курсах, проводимых как внутри школы, так и вне её.
 2. Развитие совместной деятельности учителей - предметников, работающих в параллельных классах.
 3. Подготовка учеников к школьным, городским и региональным мероприятиям.
 4. Участие членов предметного центра в собраниях и обсуждение насущных проблем.

I.Politanova

 1. Обсуждение учителями в группах организации флешмоба – ритмических переменок на 2-м и 3-м этажах корпуса В, ритмических минуток на уроках.  Oktoober´2018 / klassijuhatajad
 2. Подготовка открытых уроков для родителей будущих первоклассников и воспитателей детсадов November´2018 / J.Trubatsova
 3. Подготовка и проведение олимпиады по математике для учеников 1-3 классов. Jaanuar´2019 / I.Dolgova
 4. Практическое занятие для учителей начальной школы, а также для заинтересованных членов других предметных центров на тему "Kahoot". Veebruar´2019 / E.Kalvi
 5. Поездка в Таллинн и  посещение лекции в Таллиннском зоопарке в рамках программы экологического образования. Märts´2019 / K. Maidla
 6. Подготовка комплексной уровневой контрольной работы для первоклассников.  Aprill´2019 / A.Kaskman

eesti keel

 1. Eesti keele töökavade täiendamine.
 2. Eesti keele proovieksami tööde koostamine.

D. Joassoone

 1. 9.klassi ja 12. klassi proovieksami  tööde koostamine (D.  Joassooneб T. Kikerpill).                   
 2. Gümnaasiumi eesti keele töökavade täiendamine Moodle keskkonnas (D. Joassoone, M. Küppar, A. Luts).

sotsiaal-humanitaarained

 1. Produktiivne koostöö oma valdkonnakeskuse liikmetega.
 2. Õpetajate ainealane täiendamine.
 3. Õppematerjalide koostamine (ainetestid, komplekseksamitööd).
 4. Moodulite ainete õppekava ja õppematerjalide koostamine.
 5. Õpetajate digipädevuse arendamine.

 1. Komplekseksamitöö koostamine (T. Vostrova, L. Krasno). November´2018
 2. Proovieksamid (9. ja G3) ja nende tulemuste analüüs. November´2018
 3. Moodulite ainete õppekava ja õppematerjalide koostamine (I. Abisogomjan). Jaanuar`2019
 4. Üritused ja projektid (sh EV 100/101), mis on seotud mitteformaalse õppetöö toetamisega ja mitmekesisusega. Aasta jooksul
 5. Digi-koolitus valdkonnakeskuse liikmetele (T. Kikerpill (koolitaja), J. Jõgeva (korraldaja). 22.10.2018

võõrkeeled

 1. Võõrkeelte valdkonnakeskuse koosolekute läbiviimine ja nendes osalemine.
 2. Metoodikanõukogu koosolekutest ja muudest tegevustest osavõtt.
 3. 12. klassi inglise keele proovieksami ülesannete koostamine ja proovieksami läbiviimine.
 4. Õpetajate digipädevuste arendamine.
 5. Inglise keele valikmooduli ainekava väljatöötamine.

 1. Ringitundide töökavade esitamine, ülevaatamine. Uute hindamisreeglite vastavusse viimine ainekavaga (V. Beloussova, J. Klochkova, J. Tammeorg). 1.11.2018
 2. 12. klassi inglise keele proovieksami ülesanded (koostamine, ülesannete tüübid) (S. Egorova). 29.11.2018
 3. G3 inglise keele proovieksami tulemuste analüüs. Veebruar´2019
 4. Ainetestide sisu ja ülesehituse arutelu 5., 7., 8., G1, G2. klassidele (S. Leibova). Märts´2019

reaalained

 1. Изучение научно-методической и  психолого-педагогической  литературы по  работе с одарёнными детьми;
 2. Продолжить работу по разработке методических материалов;
 3. Развитие способностей одарённых детей в урочной и внеурочной деятельности;
 4. Совместная работа всех членов секции и обмен опытом работы;
 5. Саморазвитие в области digi обучения членов секции;
 6. Совместная работа с членами других предметных секций.

 1. Подготовка к школьной олимпиаде по математике 4-12 и по физике 8-11 кл. Oktoober2018´-arpill´2019
 2. Изучение компьютерных программ среди учителей объединения для digi-навыков через посещение практических курсов в школе по digiõppe: •        e-koolikott keskkond, • ühis ja gruppitöö padlet.com ja http://teamup.aalto.fi/abil, •  Moodle / https://moodle.hitsa.ee/?lang=ru Aasta jooksul
 3. Разработка пробных экзаменационных   материалов 9, 12 класс (J. Korsakova, J. Permenova, O. Ionova) Aprill´2019
 4. Подготовка и составление уровневой работы для 7, 8,10, 11 класс. Aprill´2019
 5. Составление годовых контрольных работ по математике. 4-6 класс (N. Feklsitova, O. Ionova, J. Korsakova, I. Bitov). Mai´2019
 6. Подготовка материалов для комплексного экзамена в G3 : 5 вопросов теста по физике и часовой экзамен по одному из курсов физики.
 7. Разработка теста по математике по поддержке формирующего оценивания по математике 2 класс (M. Ivanov). Aasta jooksul
 8. Участие в семинаре по киберзащите (U. Heinaste).

ppr ja TAGi TUGI

 1. Pedagoogilise personali abistamine ja nõustamine (J. Minina, G. Manajenkova).
 2. Õpiabi osutamine (G. Manajenkova, V. Kim).
 3. Lastevanemate nõustamine (G. Manajenkova. J. Minina).
 4. Õpilaste ettevalmistus võistlusteks, olümpiaadideks, konkurssideks.
 5. Õppematerjalide kogumine ja koostamine.
 6. Esitlus teemal “Andekate laste märkamine ja suunamine” (G. Manajenkova, A. Andrejeva).
 7. Kodutööõpetajatele  filmi vaatamine “Templ Grandin” ja sellel põhjal vestlus –arutlemine teemal “ Autism”. 1. osa 23.12.18-06.01.19 2.osa 10.01.2019
 8. Infotund õpetajale IÕK,LÕK,HEV (G. Manajenkova) 04.10.2019 / 15.11.2018

loodusained

 1. Продолжить обмен педагогическим опытом на заседаниях методобъединения и через взаимное посещение уроков.
 2. Познакомиться с новой учебной компьютерной программой.
 3. Разработать тесты комплексного экзамена и разместить материалы для подготовки в интернете.
 4. Подготовить уровневую контрольную работу для учеников 8 классов.
 5. Составить школьную олимпиадную работу.

 1. Знакомство с новой компьютерной программой ISPRING (N. Ivanova). Oktoober´2018
 2. Обсуждение материала для школьной олимпиады естественных наук November´2018
 3. Обсуждение материалов прбного экзамена 9 и 12 кл Detsember´2018
 4. Подготовка недели интегрированных уроков (15.-18.04.2019) - 1.Белки / 2.Полезные ископаемые Эстонии / 3.Магнетизм и электричество (A. Preobraženskaja, T. Ojavere / I. Hindriksoo, M. Otsa / I. Bitov, N. Ivanova). Jaanuar´2019-Veebruar´2019

oskusained

 1. Проведение предметной недели прикладных наук (E. Tamm, T. Merinova). November´2018
 2. Работа хора, подготовка к «Певческому празднику» (A. Botšarova). Juuni´2019
 3. Подготовка выставки рисунков «Мой домашний питомец» (E. Tamm). Mai´2019
 4. Серия диги- уроков для учителей (U. Heinaste, E. Tamm, P. Botšarov). Aasta jooksul
 5. Kolleegide sünnipäevade kajastamine õpetajate toa teadete tahvlil (E. Tamm).
 6. Postamendi kujundus (3 korral aastas. E. Tamm).
 7. Pabervitraažid kooli koridoride tühjadel akendel (E. Tamm). September´2019

 

 

keskus

Valdkonnakeskuse metoodiline töö ÕPILASTEGA õa 2018/2019

algkool

 1. Развитие учебных навыков учащихся при обучении на двух языках.
 2. Повышение уровня дигитальных умений учащихся начальной школы.
 3. Развитие социальных навыков учащихся через участие во внеклассных мероприятиях.
 4. Обеспечение условий для саморазвития учащихся при написании ими творческих работ.

Õppeaasta jooksul

1. KLASSID 

 1. Праздник букваря (А.Каскман, Г.Оя, А.Рохтла, Т.Меринова). Ноябрь 2018
 2. Комплексная уровневая контрольная работа (А.Каскман + учителя-предметники). Апрель/май 2019

2. KLASSID      

 1. Предметное компьютерное тестирование второклассников три раза в течение учебного года (Рабочая группа учителей). Октябрь, январь, май
 2. Участие в конкурсе чтецов для уч-ся 2 – 3 классов (И.Политанова). 7.02.2019
 3. Театральный фестиваль для второклассников в ТАГ (на русском и эстонском языках) (И.Швырова К.Майдла+ классные руководители 2-х классов). 21.03.19

3. KLASSID      

 1. Участие в конкурсе чтецов для уч-ся 2 – 3 классов (И.Политанова). 7.02.19
 2. Участие в конкурсе на самый красивый почерк (3-и классы) (Т.Кикерпиль). 5.03.19
 3. Командная игра «День анекдотов» (Я.Юхкам + классные руководители третьих классов). 1 апреля 2019
 4. Написание и защита творческих работ учащимися 3-их классов (Учителя – руководители работ). 15-18.04.19

Koolisisesed üritused TAG 1.-3. klassidele

 1. Флешмоб – ритмические/ активные переменки (Классные руководители). 15-19 октября 2018
 2. Участие в школьной неделе словарей и энциклопедий (Учителя –предметники). 19-23 ноября 2018
 3. Олимпиада по математике среди учеников 1-3 классов (И.Долгова, учителя-предметники). Январь 2019
 4. «101 стихотворение мамам» - конкурс по чистописанию среди учеников 1-3 классов (на эстонском или русском языке) (Учителя русского и эстонского языков). 11-15 февраля 2019

eesti keel

 1. Valmistada õpilasi ette konkurssideks ning vabariiklikuks eesti keel võõrkeelena olümpiaadiks.
 2. Arendada õpilastes korrektse eesti keele kasutamist.

4. KLASSID

 1. Omaloomingu võistlus. Tartu – teemalised kirjanduslikud lühivormid. Oktoober´2018
 2. Lühijutuvõistlus „Elamus“. 05.11.2018
 3. Võistlusmäng „Loeme, mõtleme ja loome!“ (M. Must-Vikman). Oktoober´2018
 4. Võistlusmäng „Supilinna salaselts“ (A. Luts, M. Saarelaid). 06.06.2019

5. KLASSID

 1. Lühijutuvõistlus „Elamus“ (A. Luts). 05.11.2018
 2. "Etluskonkurss „Ellen Niiduga Midrimaale" (A. Luts). 04.04.2019

6. KLASSID

 1. Mäng „Kõrvateritaja“ (M. Saarelaid). 11.10.2018
 2. Eesti keele tasemetöö (M. Must-Vikman). 14.05.2019

7. KLASSID

 1. Tartu- teemaline orienteerumismäng loquir api abil (M. Pilm, M. Must- Vikman, M. Saarelaid, K. Värton). kevadel
 2. Projekt DAKI (Descartes`i ja Annelinna koolide integratsioon) (K. Värton). 06.09.2018-01.06.2019

8. KLASSID

 1. Fotojaht „Tunne Karlovat“ (K. Värton). 25.09.18
 2. Tartu- teemaline orienteerumismäng loquir api abil ((M. Pilm, M. Must- Vikman, M. Saarelaid, K. Värton). kevadel
 3. Eesti mäng „Me armastame Eestit“ (M. Must- Vikman, M. Saarelaid). 14.03.19
 4. Projekt DAKI (Descartes`i ja Annelinna koolide integratsioon) (K. Värton). 06.09.18-01.06.19

9. KLASSID

 1. Eesti mäng „Me armastame Eestit“ (M. Must- Vikman, M. Saarelaid).  14.03.19
 2. Põhikooli eesti keele proovieksam 01.04- 04.04.19
 3. Põhikooli eesti keele eksam 3.06.19- 4.06.19
 4. Eesti keel võõrkeelena olümpiaadi eelvooru tööde esitamine 14.01.19

GÜMNAASIUM

 1. Euroopa keeltepäev (M. Must-Vikman). 26.09.18
 2. Koidulauliku etluskonkurss 15.11.18
 3. Eesti keel võõrkeelena olümpiaadi eelvooru tööde esitamine 14.01.19
 4. Omaloomingu võistlus. Tartu – teemalised kirjanduslikud lühivormid Oktoober´2019
 5. Lühijutuvõistlus „Elamus“ 5.11.18
 6. Eesti mäng „Me armastame Eestit 14.03.19
 7. Eesti keele proovieksam 11.02-15.02.19
 8. Eesti keele riigieksam 23.04- 24.04.19

sotsiaal-humanitaarained

 1. Õpilaste teadmiste ja pädevuste arendamine, sh klassivälise tegevuse abil.
 2. Andekate õpilaste individuaalse õppetöö toetamine.
 3. Erinevate temaatiliste kooli, linna- ja regionaalsete ürituste ettevalmistus ja läbiviimine TAGis (sh EV 100/101).
 4. TAGi õpilaste ettevalmistus vabariigiolümpiaadideks.

1. – 4. KLASSID

 1. Sõnastike ja entsüklopeediate nädal TAGis (i. Abisogomjan). 19.11-23.11.2018

5. KLASSID

 1. Sõnastike ja entsüklopeediate nädal TAGis (I. Abisogomjan). 19.-23.11.2018
 2. Krõlovi valmide lugejate konkurss (Üritus on pühendatud Ivan Krõlovi 250ndale sünnipäevale) (I. Dolgova) Veebruar´2019
 3. Ajaloo viktoriin (J. Jõgeva, S. Kass). Kevad´2019

6. KLASSID

 1. Sõnastike ja entsüklopeediate nädal TAGis (I. Abisogomjan). 19.-23.11.2018
 2. Kodanikupäeva viktoriin (S. Kass, J. Jõgeva). 26.11.2018
 3. Krõlovi valmide lugejate konkurss (Üritus on pühendatud Ivan Krõlovi 250ndale sünnipäevale) (I. Dolgova). Veebruar´2019
 4. Ajaloo viktoriin (J. Jõgeva). Kevad´2019
 5. Õppeekskursioon „Millest räägivad Toomemägi mälestised?“ (L. Krasno). Juuni´2019

7. KLASSID

 1. Sõnastike ja entsüklopeediate nädal TAGis (I. Abisogomjan). 19.-23.11.2018
 2. Kodanikupäeva viktoriin (S. Kass, J. Jõgeva). 26.11.2018
 3. Regionaalne luuletuste lugejate konkurss Mustvees   (N. Trussova, I. Abisogomjan). Märts`2019
 4. Intellektuaalne mäng, mis on seotud A. Puškini teostega (Korraldaja - Tartu A. Puškini kool) (N. Trussova). Märts`2019

8. KLASSID

 1. Euroopa Keeltepäev TAGis: temaatilised tunnid (S. Leibova (korraldaja), E.Riazhkin, I.Abisogomjan). 26.09.2018
 2. Sõnastike ja entsüklopeediate nädal TAGis (I. Abisogomjan). 19.-23.11.2018
 3. Kodanikupäeva viktoriin (S. Kass). 26.11.2018
 4. Regionaalne luuletuste lugejate konkurss Mustvees (N. Trussova, I. Abisogomjan). Märts´2019
 5. Intellektuaalne mäng, mis on seotud A. Puškini teostega (Korraldaja - Tartu A. Puškini kool) (N. Trussova). Märts´2019
 6. Aktiivõppeprogrammid kultuuri ja ajaloo valdkonnas(L. Krasno). Aasta jooksul
 7. Vene keele olümpiaad (N. Trussova). Aasta jooksul

9. KLASSID

 1. Euroopa Keeltepäev TAGis: temaatilised tunnid (S. Leibova (korraldaja), E.Riazhkin, I.Abisogomjan). 26.09.2018
 2. Sõnastike ja entsüklopeediate nädal TAGis (I. Abisogomjan). 19.-23.11.2018
 3. Kodanikupäeva ühiskonnateemalised digiplakatid (L. Krasno). 19.-26.11.2018
 4. Kodanikupäeva viktoriin (S. Kass). 26.11.2018
 5. Ühiskonnaõpetuse olümpiaad (S. Kass, L. Krasno). 8.02.2019
 6. Teaduste ja kunstide päev-5: EV 101 (I. Abisogomjan) 12.03.2019
 7. Ajarännak „Esimene Üldlaulupidu“ (S. Kass). Mai´2019
 8. Vene keele olümpiaad (N. Trussova). Aasta jooksul

GÜMNAASIUM:

 1. Euroopa Keeltepäev TAGis: erinevate keelte õpitoad (S. Leibova (korraldaja), E. Riazhkin, M. Tiirmaa, I. Abisogomjan) 26.09.2018
 2. Sõnastike ja entsüklopeediate nädal TAGis (I. Abisogomjan). 19.-23.11.2018
 3. Ühiskonnaõpetuse olümpiaad (V. Kim, M. Tiirmaa, E. Vavrenjuk). 8.02.2019
 4. Õppekäik Tartu Vanglasse (E. Vavrenjuk, V. Kim). Märts´2019
 5. Õppekäik Tartu Maakohtusse (E. Vavrenjuk, V. Kim). Märts-aprill´2019
 6. Poetiline festival „Vene luule hõbeajastu“ (T. Vostrova, N. Trussova). Märts-aprill´2019
 7. Ajarännak „Esimene Üldlaulupidu“ (S. Kass; V. Kim). Mai´2019
 8. Aktiivõppeprogrammid kultuuri ja ajaloo valdkonnas (L. Krasno). Aasta jooksul
 9. Vene keele olümpiaad (I. Abisogomjan). Aasta jooksul

võõrkeeled

 1. Pakkuda üritusi inglise keele õppe toetamiseks.
 2. Valmistada ette õpilasi keelealasteks õpilasvõistlusteks.
 3. Euroopa Keeltepäeva korraldamine, läbiviimine.
 4. Õppereisi korraldamine Londonisse (6-13.04.19).
 5. Osavõtt koolisisestest Eesti Vabariik 100 / 101 üritustest.

1.-12. KLASSID

 1. Euroopa Keeltepäev (S. Leibova, I. Art, N. Arhipova, V. Januskovskaja, V. Beloussova, J. Tammeorg, S. Egorova, M. Hontšarova, J. Klochkova). 26.09.2018

5-6. KLASSID

 1. Luuletuste etlemise konkurss (J. Klochkova). Kevad 2019
 2. Prantsuse keele ring keelekümblusklaaside õpilastele (V. Beloussova). 2018-2019 õa.
 3. Linna olümpiaadid, konkursid, viktoriinid (S. Leibova). Aasta jooksul

8.-9. KLASSID

 1. Õppereis Londonisse (n. Arhipova, I. Art). 06-13.04.2019

GÜMNAASIUM:

 1. EV 100 / 101 – 1 temaatiline tund. Veebruar´2019

reaalained

 1. Повышение эффективности кружковой работы для повышения интереса к точным наукам.
 2. Повышение активности учащихся через индивидуальные и коллективные мероприятия.

2. KLASSID ja 3. KLASSID:

 1. Robotex, FLL – Orbita (U. Heinaste). Aasta jooksul

4. – 6. KLASSID

 1. SCRACTH Кружок. FLL, NXT (U. Heinaste). Aasta jooksul
 2. Кружок по математике для 4 класса(O. Ionova), для 5 класса (J. Korsakova) Veebruar´2019
 3. Школьный тур олимпиады по математике для 4-6 классов (O. Ionova, I. Bitov, I. Safonova). 08.-09.03.2019
 4. Участие в городской олимпиаде по математике для 4 классов (O. Ionova, I. Bitov). 31.01.2019
 5. Nuputa для 5 класса (J. Permenova, J. Korsakova). 21.03.2019
 6. Участие в Кенгуру (J. Permenova, J. Korsakova). Aprill´2019
 7. Участие в Кубик (J. Permenova, J. Korsakova). Mai´2019
 8. Активные методы обучения AHHAA (I. Safonova, I. Bitov). 01.11.2019
 9. Соревнования по компьютерным играм на логику (по классам, I. Safonova). Aasta jooksul
 10. SCRACTH Кружок для 5 классов (U. Heinaste).
 11. Кружок роботики для 5 и 6 классов (U. Heinaste).
 12. Подготовка к уровневой работе по математике в компьютерном классе.

7.-12. KLASSID:

 1. Школьный тур олимпиады по математике  для 7-12 классов. Detsember´2018
 2. Городской тур олимпиады по математике (J. Permenova, M. Ivanov, O. Ionova, J. Korsakova). 06.02.2019
 3. Nuputa для 7-8 класса (J. Permenova, J. Korsakova). 31.01.2019
 4. Känguru для 7-9 класса (J. Permenova, J. Korsakova). 21.03.2019
 5. Кубик для 7-9 класса (J. Permenova, J. Korsakova). Aasta jooskul
 6. Школьный тур олимпиады по физике для 8-11 классов (T. Vaino). Jaanuar´2019
 7. Городской тур олимпиады по физике (O. Krikmann). 19.01.2019
 8. Спектрум (I. Bitov).
 9. Тест-конкурс по киберзащите (U. Heinaste).

loodusained

 1. Во время консультаций и кружковой работы оказывать помощь как слабым так  и способным.
 2. Подготовить учеников к школьной и городской олимпиаде.
 3. Продолжить работу научного театра.
 4. Организовать выставку домашних любимцев и ярмарку-продажу рассады овощей и цветов совместно с секцией прикладных наук.

oskusained

 1. Andekad õpilased – kooli uhkus. Работа с талантливыми детьми ettevalmistus kooliolümpiaadiks linnaolümpiaadiks.
 2. Индивидуальные  уроки с отстающими учащимися и с учащимися, которые по каким-то причинам не занимаются со всем классом.
 3. Подготовка и проведение предметной недели (музыка, танцы, рукоделие, спорт, рисование) в рамках школьного проекта «Организованные перемены».
 4. Подготовка и проведение масте- класса в рамках Тартуского образовательного фестиваля (И. Глимбаум, Х. Маргус, П. Бочаров, Э. Тамм).

ALGKOOL:

 1. Предметная неделя в рамках школьного проекта «Организованные перемены» (T. Merinova). November´2018
 2. Танцевальный Флеш моб декабрь + май (T. Merinova).
 3. «Организованные перемены» И. Капанен  декабрь

4.-5. KLASSID:

 1. Уроки труда с отстающими уч-ся и учащимися по каким то причинам не занимающимися со всем классом (I. Glimbaum). Aasta jooksul
 2. 4.-5. klasside kodunduse konkurss Tartu Annelinna Gümnaasiumis (H. Margus). 02.04.2019
 3. Предметная неделя в рамках школьного проекта «Организованные перемены» (T. Merinova). November´2018
 4. Танцевальный Флеш моб (T. Merinova). Mai´2019
 5. Lõbusad stardid Tartu koolide 4. klassidele.

6.-7. KLASSID:

 1. 6.-7. klasside käsitöö konkurss Tartu Raatuse Koolis (H. Margus). 14.02.2019
 2. Предметная неделя в рамках школьного проекта «Организованные перемены»: рисование на обоях (E. Tamm). November´2018

8.-9. KLASSID:

 1. 8.-9. klasside kodunduse konkurss Tartu Tamme Koolis (H. Margus). 22.03. 2019
 2. Kunstimuuseumi külastamine (E. Tamm). November´2018
 3. Предметная неделя в рамках школьного проекта «Организованные перемены»: рисование на обоях (E. Tamm). detsember´2019
 4. Kunstiolümpiaadil osalemine  (E. Tamm).

TRADITSIOONILISED ÜRITUSED TERVELE KOOLILE:

 1. Jalgpall 1.-12. klassid (A. Trojanov, V. Burajev). 03.-09.10.2018
 2. Kooli galeriinurgas õpilastööde näitused ja nende uuendamine – 9 erinevat väljapanekut (E. Tamm). Aasta jooksul
 3. Tartu linna ja maakonna õpilaste rändnäitus meie koolis, A korpuse I ja II  korrusel (E. Tamm). Oktoober´2018
 4. Tarkusepäev (A. Botšarova, J. Trubatšova, P. Botšarov, I. Glimbaum). 01.09.2018
 5. Tarkusepäev 0-klassidele (A. Botsarova, J. Trubatsova, I. Glimbaum, P. Botšarov). 08.09.2018
 6. Spordipäev õppilastele (kehalise kasvatuse õpetajad) 25.-27.09.2018
 7. Aabitsapidu 1.klassidele (muusikaõpetajad, I. Glimbaum, P. Botšarov). November´2018
 8. Предметная неделя прикладных наук – организованные перемены (I. Glimbaum). Detsember´2018
 9. Новогодние праздники – 19.12 – 5.-8. klassidele, 20.12 – 9.-12. klassidele, 21.12 – 1.-4. klassidele (muusikaõpetajad, I. Glimbaum, P. Botšarov) Detsember´2018
 10. Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused (muusikaõpetajad, I. Glimbaum, P. Botšarov). Veebruar´2019
 11. Intellektika (I. Glimbaum). Veebruar´2019
 12. Масленица (muusikaõpetajad, I. Glimbaum, P. Botšarov). 04.-08.03.2019
 13. Театральный фестиваль (I. Glimbaum). Märts´2019
 14. Последний звонок 12 класс (J. Trubatšova, I. Glimbaum, P. Botšarov).  Aprill´2019
 15. Последний звонок 9 класс (A. Botšarova, I. Glimbaum, P. Botšarov). Mai´2019
 16. Окончание учебного года (мероприятие (в случае ремонта школьного здания) , посвященное прощанию со старым зданием школы, совместное мероприятие с УСУ – разрисовывание стен школы – граффити по классам в виде конкурса по параллелям (I. Glimbaum).
 17. Lõpuaktused (I. Glimbaum, P. Botšarov), Juuni´2019
 18. Lõpupidu 9. klassidele (I. Glimbaum, P. Botšarov). 19.06.2019
 19. Lõpupidu 12. kalssidele (I. Glimbaum, P. Botšarov, J. Trubatšova). 20.06.2019
 20. Организовать выставку домашних любимцев и ярмарку-продажу рассады овощей и цветов совместно с секцией естественных наук и попечительским советом ТАГ

ppr ja TAGi TUGI

 1. Andekate õpilaste individuaalse õppetöö toetamine.
 2. Digivõimaluste kasutamine õppetöös.
 3. Eesti Vabariigi 100/101 ndale  aastapäevale.
 4. Aktiivne vahetund ja liikumisharrastuste toetamine.

1.-4. KLASSID:

 1. Vestlused teemadel: „“Minu tervis“, „Tee Kooli“, „“Transport“,  „Kommionu“,“ Vargus“ 8G. Manajenkova). Aasta jooksul
 2. Südamenädal (G. Manajenkova, J. Minina).  Aprill´2019 - mai´2019

VÄIKEKLASSID:

 1. ”Kahoot” mängud (G. Manajenkova, J. Minina, J. Vidrikson, A. Andrejeva). 07.05.2019

1. – 9. KLASSID:

 1. Orientereemis mäng “Sini-must- valge"  (õues, J. Minina, G. Manajenkova). Aasta jooksul
 2. Andekate õpilaste individuaalne õppetöö toetamine Alates oktoobrist teisipäeviti, vahetunnis
 3. Flehmob  - vahetunnid õues ja saalis (J. Vidrikson). 12.45-13.00
 4. Kõneravi mängud 2. klassidele (G. Manajenkova, J. Minina). Märts´2019

 

 

keskus

Valdkonnakeskuse metoodiline töö VÄLJASPOOL kooli õa 2018/2019

algkool

 1. Разнообразие классных и внеклассных мероприятий путём проведения их на двух языках (русском и эстонском).
 2. Совершенствование дигитальных умений учителей начальной школы, развитие дигитальных умений учеников.
 3. Использование и развитие двигательной активности учащихся на уроках, во время перемен и различных мероприятий.
 4. Работа со слабыми учащимися (во время консультационных часов).
 5. Тематика некоторых внеклассных мероприятий связана со 100-летием и со 101-ой годовщиной ЭР. 

I. Politanova

 1. Ettekandega esinemine Võõrkeelte õpetajate Liidu konverentsil 23.-24.11.2018 (Ellen Strohmann)
 2. Pädevuste projektis osalemine ja tulemuste esitlemine 09.11.2018 (Ellen Storhmann)

eesti keel

 1. Õpetajate enesetäiendamine
 2. Oma kogemuse jagamine kolleegidega

 1. Tartu Haridusfestivali Annelinna päev. 23.10.2018
 2. Koolituspäev ERMis (T. Kikerpill). 25.10.2018
 3. Ettekandega esinemine Võõrkeelte õpetajate Liidu konverentsil 23.-24.11.2018 (Jana Jõgeva, Ellen Strohmann)
 4. *Pädevuste projektis osalemine ja tulemuste esitlemine 09.11.2018 (Jana Jõgeva, Ellen Strohmann).  

sotsiaal-humanitaarained

 1. Ainealaste ürituste korraldamine ja osalemine nendel kooli-, linna- ja vabariigitasandil (nt. Euroopa Keeltepäev TAGis, Tartu Haridusfestival 2018, EAÜS Sügiskonverents, Teaduste ja kunstide päev TAGis jne.).
 2. Õpetajate enesetäiendamine: osalemine või esinemine konverentsidel ja koolitustel.

 1. Tartu Haridusfestival 2018 (I. Abisogomjan, V. Kim).  23.10.2018
 2. EAÜS Sügiskonverents (V. Kim). 10.11.2018
 3. Kodanikupäeva Heategevus kontsert Anne Päevahooldus keskuses (V. Kim, J: Jõgeva). November´2018
 4. Ajarännak „Esimene Üldlaulupidu“ (S. Kass). Mai`2019
 5. Ettekandega esinemine Võõrkeelte õpetajate Liidu konverentsil 23.-24.11.2018 (Jana Jõgeva, Veronika Kim)
 6. Pädevuste projektis osalemine ja tulemuste esitlemine 09.11.2018 (Jana Jõgeva, Veronika Kim).

võõrkeeled

 1. Võõrkeele õpetajate liidu konverentsil osalemine (J. Klochkova) 23.-24.11.2018
 2. Haridusfestivali töötuba WebQuest (J. Klochkova, S. Leibova). 23.10.2018
 3. Konverents: Leading to learn together (J. Klochkova). 04.-05.10.2018
 4. Prantsuse keele põhikooli riigieksami ettevalmistamine (M. Paap). 2018-2020 õa.

loodusained

 1. Haridusfestivali töötuba „Külm portselan“ (I. Hindriksoo, N. Ivanova). 23.10.2018
 2. Teadusteatri huviringi tegevuste planeerimine ja osalemine rahvusvahelisel konverentsil Küprosel 10.-17.03.2019 (J. Bitova)
 3. Ettekandega esinemine Võõrkeelte õpetajate Liidu konverentsil 23.-24.11.2018 (J. Bitova)
 4. *Pädevuste projektis osalemine ja tulemuste esitlemine 09.11.2018 (J. Bitova)

reaalained

 1. Дни учителей математики в Вильянди (M. Ivanov). 10.-20.10.2018
 2. Семинар « Экзамены и уровневые работы» (M. Ivanov). 12.01.2019
 3. Teadusteatri huviringi tegevuste planeerimine ja osalemine rahvusvahelisel konverentsil Küprosel 10.-17.03.2019 (M. Ivanov)

oskusained

 1. Тартуский образовательный фестиваль и мастерская «Рисовать портрет – легко»! (I. Glimbaum, H. Margus, E. Tamm, P. Botšarov). 23.10.2018
 2. Фестиваль Русской песни „Ленинградский рок“ (J. Trubatšova, I. Glimbaum, P. Botsarov) 23.10.2018
 3. Певческий праздник (A. Botšarova). Juuni´2019

ppr ja TAGi TUGI

 1. Kõneravi mängude materjalide ettevalmistamine (G. Manajenkova, J. Minina). Oktoober´2018- Märts´2019
Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.