Tööpakkumised

TAGis on kõik ametikohad täidetud
Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetaja, õppealajuhataja ja pedagoogilise tugipersonali vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Üldsätted

Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetaja, õppealajuhataja ja pedagoogilise tugipersonali töötaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 75 ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhimääruse § 16 alusel ja kinnitatud TAGi hoolekogu poolt 28.04.2011.

1. Tartu Annelinna Gümnaasiumi (edaspidi kool) õpetaja, õppealajuhataja ja pedagoogilise tugipersonali vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi (edaspidi konkurss) korras.

2. Konkurss kuulutatakse välja, kui:

2.1. õpetaja, õppealajuhataja ja pedagoogilise tugipersonali töötaja ametikoht on vaba või
2.2. ametis oleva õpetajaga, õppealajuhatajaga ja pedagoogilise tugipersonali töötajaga määratud ajaks sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui kolm kuud.

3. Õpetaja, õppealajuhataja ja pedagoogilise tugipersonali töötaja vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja kooli direktor. Konkursiteade avaldatakse üleriigilise levikuga ajalehes ja kooli koduleheküljel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat konkursiteate avaldamise päevast arvates.

4. Konkursi viib läbi kooli direktori käskkirjaga moodustatud konkursi komisjon (edaspidi komisjon).

5. Ajalehes avaldatav konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) kooli nimi ja aadress;
2) vaba ametikoha kandidaadile esitatavad nouded;
3) konkursi voitnud isikuga solmitava toolepingu tahtaeg;
4) avalduse esitamise tahtaeg;
5) koos avaldusega konkursikomisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

6. Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes ja kooli kodulehel avaldamise kuupäevast.

7. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus;
2) elulookirjeldus (sh too- voi teenistuskaik);
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4) konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

8. Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldused koos teiste punktis 7 nimetatud dokumentidega laekuvad komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud avalduse esitamise tähtajaks.

9. Komisjonile esitatud dokumendid registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

10. Komisjoni sekretär edastab dokumendid komisjoni liikmetele tutvumiseks vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni esimese koosoleku toimumist.

11. Kooli direktori moodustatud komisjon on vähemalt viieliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:

1) kooli direktor (komisjoni esimees);
2) direktori asetäitja(d) õppe- ja kasvatustöö alal;
3) kooli hoolekogu esindaja;
4) õppenoukogu poolt volitatud kooli pedagoogide esindaja(d);
5) vajaduse korral vastava ainevaldkonna ekspert.

12. Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks.

13. Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

14. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja vähemalt pooled liikmetest.

15. Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kõigi kohalviibivate komisjoniliikmete häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

16. Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär ning protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

17. Komisjoni esimese koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast arvates kümne tööpäeva jooksul. Kirjalik teade komisjoni koosoleku toimumise kohta edastatakse kõigile komisjoniliikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

18. Komisjoni esimesel koosolekul:

1) valitakse komisjoni sekretar;
2) kuulatakse ara komisjoni esimehe ulevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
3) kehtestatakse kandidaatide hindamise viis (dokumendivoor, vestlusvoor, vajaduse korral test voi essee vms) ning otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv;
4) maaratakse komisjoni jargmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
5) otsustatakse muud komisjoni padevusse kuuluvad kusimused.

19. Komisjoni koosolekul toimuva dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:

1) kutsuda kandidaat vestlusvooru;
2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

20. Punkti 19 alapunktis 2 nimetatud otsusest teatab komisjoni sekretär kirjalikult dokumentide põhjal ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele otsuse tegemise päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul kirja või e-kirja teel.

21. Vestlusvooru kutsutud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär välja kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut. Nimetatud teade saadetakse kandidaatidele hiljemalt komisjoni koosoleku toimumise järgsel tööpäeval.

22. Enne vestlusvooru algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ja konkursi läbiviimise korda.

23. Kandidaadil on õigus:

1) anda vestluse kaigus lisaks komisjoni poolt kusitule taiendavaid selgitusi ning nouda komisjonilt taiendavat teavet ja selgitusi;
2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
3) saada teada enda kohta tehtud otsus ning tutvuda konkursi kaigus enda tehtud testide tulemustega.

24. Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

25. Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:

1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;
3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

26. Punkti 25 alapunktides 2 ja 3 nimetatud otsuse saadab komisjoni sekretär kirjalikult igale kandidaadile otsuse tegemisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.

27. Konkurssi pikendatakse juhul kui pärast 2. vooru tunnistas komisjon ametikohale vastavaks rohkem kui ühe kandidaadi. Kandidaatidele teatatakse 3. vooru toimumise aeg ja sisu (ainetest, essee).

28. Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi, kellele teatatakse komisjoni otsus kirjalikult järgneva kolme tööpäeva jooksul. Teistele ametikohale vastavatele kandidaatidele, kes ei osutunud valituiks, teatakse komisjoni otsus samuti järgneva kolme tööpäeva jooksul.

29. Kui ükski kandidaat ei kogunud koosolekul kohalviibivate komisjoniliikmete häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine. Kordushääletamine toimub analoogiliselt esimese hääletamisega. Kui ka kordushääletamisel ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, loobub komisjon kandidaadi esitamisest.

30. Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, loetakse konkurss luhtunuks ning kuulutatakse välja uus konkurss.

31. Kandidaadil on õigus käesolevas korras kehtestatud protseduurireeglite rikkumise avastamise korral komisjoni otsus vaidlustada.

32. Kooli direktor sõlmib komisjoni poolt esitatud kandidaadiga töölepingu kahe nädala jooksul komisjoni otsuse tegemise päevast arvates või konkursikuulutuses määratud ajast (nt õppeaasta algusest), kuid mitte enne kui viie tööpäeva möödudes komisjoni otsuse tegemise päevast.

33. Kooli direktor ei sõlmi temale esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:

1) kandidaat loobus kirjaliku avaldusega taotletud ametikohast;
2) enne toolepingu solmimist ilmnevad seaduses satestatud asjaolud, mis valistavad toolepingu solmimise;
3) isik ei ole ilmunud maaratud tahtajal toolepingut solmima, valja arvatud juhul, kui toolepingu solmimine lukkus edasi kuni kumneks kalendripaevaks isiku haiguse voi vigastuse voi ootamatult tekkinud isiklikku voi perekondlikku laadi takistuse tottu.

34. Kui kooli direktor ei sõlminud esitatud kandidaadiga töölepingut käesoleva korra punktis 33 loetletud asjaoludel, korraldab komisjon uue hääletamise, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast vabale ametikohale nimetamiseks uue kandidaadi. Kui konkursil ei tunnistatud rohkem ühtegi kandidaati ametikohale vastavaks, korraldatakse uus konkurss.

35. Kui komisjon rikub käesoleva korraga sätestatud protseduurireegleid, on kooli direktoril õigus esitatud kandidaadiga töölepingut mitte sõlmida ning kuulutada välja uus konkurss.

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.