Üldtööplaan

Tartu Annelinna Gümnaasiumi üldtööplaan 2016/2017

Suunad õppeaastaks

  1. Kujundava hindamise sisseviimine kõikide valdkonnakeskuste hindamisjuhendisse.
  2. Süstematiseeritud töö andekate ja kõrge sooritustasemega õpilastega.
  3. Eesti- ja venekeelse õppe kvaliteedi parandamine.
  4. Nüüdisaegne õppimiskäsitlus ja digi – teine samm.

1. Eestvedamine ja juhtimine:

Kool osaleb projektide „Tuluke“ ja „Linpilcare“ tegevuses.
Kool alustab koostööd Leedu kooli Kaunase Saule Gümnaasiumiga, arendades õpilaste ühistegevuste ja uurimistööde alast koostööd.
Valdkonnakeskused viivad ainekavade hindamise osad kooskõlasse TAGi õppekavade ja riikliku õppekavaga.
Kool osaleb põhikoolis eestikeelsele õppele üleminekut ettevalmistavate pilootkoolide võrgustiku tegevuses ja keelekümblusliikumises.
Juhtkond loob valdkonnakeskuste strateegiakoosolekute korra ja kaasab kooli arengustrateegia koostamisse matemaatika, inglise ja eesti keele õpetajad.
Juhtkond näitab eeskuju digikultuuri omaksvõtuks koolis: osaleb kursustel, viib läbi enesehindamise ja koostab digiplaani.

2. Personalijuhtimine:

Õpetajate täiendkoolitused teemal – erivajadustega õpilaste õpetamine; digipädevuste arendamine ja LP rühmades tõstatunud teemadel.
Valdkonnakeskustes kasutatakse erinevaid õpetajate ja keskuste vahelise koostöö vorme. Valdkonnakeskusi motiveeritakse värskendama traditsiooniliste ürituste vorme ja välja mõtlema uusi ning suurendama koostööd teiste koolide ja asutustega.
Õpetajaid esitatakse tunnustamiseks „Eestimaa õpib ja tänab“, Tartu LV HO stipendiumite jt konkursile.
Toetatakse õpetajate õppereise ja osalust hariduskonverentsidel Eestis ja välismaal.
Premeeritakse õpetajaid, kes loovad õppematerjale e-keskkonnas ja laiemaks kasutuseks või esindavad TAGi suurematel avalikel üritustel (Haridusfoorum jts) ja kelle õpilased esinevad edukalt õpilasvõistlustel.

3. Koostöö huvigruppidega:

Laste- ja noortekultuuri aastale pühendatud Vene Laulu Festivali ja TAGi laulu- ja tantsupeo korraldamine. 
Kool teavitab üldsust, sh Lõuna-Eesti vene ja eesti koole paremini õppimisvõimalustest TAGis.
Valdkonnakeskused ja kooli juhtkond otsivad võimalusi saata õpilasi õppelaagritesse koos teiste koolide õpilastega ja korraldada muid ühiseid õpilasüritusi.
Karjääriõppe ja gümnaasiumi valikkursuste läbiviimiseks raames tehakse koostööd Tartu teiste õppeasutustega.
Tehakse koostööd Tartu Olümpia Akadeemiaga.
Hoitakse kontakti Tartu lasteaedadega, sh lasteaiaga Mõmmik tandemkeelekümbluse mudeli väljatöötamiseks.
Koostöö politsei ja teiste korrakaitseasutustega.
Koostöö hoolekoguga: perepäevalgkoolile, projekt „Teistmoodi õppimine“ põhikooli vanematele klassidele; karjääripäev gümnaasiumile.
TAG teeb „Erasmus+“ programmi toetusel koostööd Kaunase Saule Gümnaasiumiga.

4. Ressursside juhtimine:

Jätkub sanitaarremont kooli üldruumides.
Sisustatakse kaks õpperuumi A-korpuses ja kaks õpinurka B-korpuses.
Remonditakse ja sisustatakse tütarlaste käsitöö ja kodunduse kabinet 0-korrusel.
Vahetatakse välja kogu maja keskküttesüsteem.
Valdkonnakeskused järgivad plaani, kuidas hoida kokku ressursse paljunduse, õppekirjanduse tellimise või klassiruumi tehnika kasutuse arvelt.
Kooli ohutusplaani uuendamine ja hoone ülevaatus kooliturvalisuse seisukohast.

5. Õppe- ja kasvatustöö:

Korrastatakse ainekavad kooskõlas TAGi ja riiklike õppekavadega.
Täpsustatakse gümnaasiumiastmes mitterahuldavate kursusehinnete saamisega kaasnevaid meetmeid.
Luuakse asendustundide materjalide kogu.
Inglise keele õpetuse taseme ja meetodite analüüs ja uuendused.
Koostöö Tartu Kutsehariduskeskusega kutseõppesuuna õppekava täiustamiseks.
Õppealajuhatajad koos valdkonnakeskustega analüüsivad komplekseksami ja tasemetööde läbiviimise korda ja tulemusi ja vajadusel täpsustavad seda.
Uusimmigrantõpilaste õpetamisel kasutatakse laiemalt ja sihipärasemalt individuaalset planeerimist.
Keelekümblus- ja LAK-õppe metoodika parimate praktikate jagamine koolisisestel ja koolidevahelistel seminaridel.
Koolidevaheline koostööprojekt „Meie strateegia on toimiv meeskond“ koos MHG õpilastega.
Õppelaagrid gümnasistidele.

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.