COVID-19 Õppekorraldusest alates 24.05.

20.05.

Lp õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!
 
Alates esmaspäevast, 24. maist kutsume kooli kõik klassid. Õppetöö toimub kodulehel oleva tunniplaani järgi ning neis kabinettides, mis on tunniplaanis kirjas. Samas toimub koolimajas ja väljaspool kooli klassidel palju erinevaid üritusi: eksamid, loovtööde kaitsmine, õppekäigud, riigikaitselaager, ökoloogia päev jne. See tähendab, et tunniplaani muutusi on palju ja mõned päevad on klassidel päris lühikesed, sest õpetajad on ürituste ja eksamitega seotud.
Jätkuvalt toimub osa tunde õues.
9. ja 12. klassil jätkuvad lõpueksamite konsultatsioonid.
 
Kirjeldatud töökorraldus võib muutuda, kui lisandub koroona-positiivseid inimesi meie kooliperesse. Et nii ei juhtuks, palume jätkuvalt järgida ohutusnõudeid ning haigustunnustega õpilased koolist eemal hoida.
 
Toitlustamisest
Klassid käivad sööklas söögivahetundidel, mis kehtisid enne piiranguid. Toiduraha ei ole vaja maksta selle õppeaasta lõpuni, aga seda enam on tähtis, et õpilased registreerivad õpilaspiletiga oma söögikorrad. 
 
Lugupidamisega
TAGi juhtkond

13.05.

Õppetöö korraldus 17. – 21. mail 2021

Lp õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!

COVIDisse nakatunute arv linnas on viimastel päevadel jälle kasvanud ja Tartu koolides on taas nakkusjuhtumid. Sellepärast soovitab linna kriisikomisjon jätkuvalt piirata koolimajades õpilaste vahelisi kontakte ja tagada ruumides hajutatus. 

Õppetöö ja tegevused koolimajas

17. – 21. mail õpivad kontaktõppes koolis 1. – 6. klassidele, väikeklassidele ja G1 ning G2 kutsesuuna õpilased.

Õppetöö koolis toimub kodulehel oleva tunniplaani järgi. Klassidel on enamus õppetööst nn koduklassides.

9. klassi õpilastel toimuvad kontaktõppe vormis lõpueksamikonsultatsioonid. Ajad teatavad aineõpetajad. Teistes ainetes ei toimu kontakt- ega veebitunde. PISA-test ja õppekäigud toimuvad vastavalt ajakavale.

12. klassi õpilastel jätkuvad koolimajas riigieksamikonsultatsioonid, mille ajad teatavad aineõpetajad.

Vastavalt varem teatatud ajakavale toimuvad koolimajas ka üleriigilised testid, tasemetööd ja eksamid.

Koduklassid

A-osa koduklassid:

4a - A442
4c - A443
5a - A344
5c - A343
6a - A236
6b - A542
6c - A347
6d - A541
G1k - A339
G2k - A439

B-osa kabinetid on klasside tavalised koduklassid.

 

Söögiajad kontaktõppel viibivatele klassidele:

1.klassid söövad 3.tunni ajal (puhketunni ajal) hajutatult sööklas, iga klass eri kohas.

2a, 2b, 2c, 2d  - 9.40
3a, 3b, 3c, 3d - 10.30
4a, 4b, 4c, 4d - 10.45
5a, 5b, 5c, 5d - 11.30
6a, 6b, 6c, 6d - 11.45
G1k, G2k - 12.45

9.klassid, kes on PISA testil (18. mail 25 õpilast ja 19.mail 25 õpilast) - 12.30

 

Toiduraha ei ole vaja tasuda kuni õppeaasta lõpuni.

12-aastastel ja vanematel on koolimajas on kohustuslik kanda maski.

Haigustunnustega õpilane kooli tulla ei tohi. Kahtluse korral suunab kool õpilase kiirtesti tegema.

Distantsõpe

7. ja 8. klassi ning 10.ab ja 11.ab õpilased jätkavad nädala jooksul distantsõppel.

Veebitunnid toimuvad veebitundide graafiku järgi. 

Toidupakiinfo klassidele, kes viibivad mais distantsõppel, tuleb järgmise nädala jooksul

Kuidas toimub õppetöö alates 24. maist, sõltub epidemioloogilisest olukorrast Tartus. Teatame muudatustest õppetöö korralduses hiljemalt järgmisel neljapäeval.  

 

Lugupidamisega

TAGi juhtkond


28.04.

Lp õpilased, õpetajad ja lapsevanemad

Alates 3. maist jätkub õppetöö koolimajas 1. - 4. klasside, 9. klasside ja väikeklasside õpilastel vastavalt kooli kodulehel olevale tunniplaanile.  Koolis toimuvad ka eksamikonsultatsioonid 12. klassi õpilastele. 
5. - 8. klasside ja 10. - 11. klasside õpilastel jätkub distantsõpe. Veebitunnid toimuvad vastavalt veebitundide graafikule.

Kui õpilasel on haiguse sümptomid või perekonnas on haigestunud inimene, palume õpilast mitte kooli saata. Kui haigustunnustega õpilane viibib koolis, siis saadab kooliõde õpilase koju.

Lugupidamisega
Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond


21.04.

Lp õpilased, õpetajad ja lapsevanemad

 

Pärast koolivaheaega, 26. aprillist jätkub distantsõpe kõigis klassides vähemalt 30. aprillini. Samuti on jätkuvalt peatatud ettevalmistusklasside tegevus.

Koolimajas jätkavad õppetööd väikeklasside õpilased.

 

Lugupidamisega

TAGi juhtkond


7.04.

Lp õpilased, õpetajad ja lapsevanemad

 

Distantsõpe jätkub kõigis klassides vähemalt 16. aprillini. Samuti on peatatud ettevalmistusklasside ja ringide tegevus.

Koolimajas jätkavad õppetööd väikeklasside õpilased.

19.-25.04. on kevadine koolivaheaeg.

 

Lugupidamisega

TAGi juhtkond


9.03.

Lp õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele jäävad kõik Tartu Annelinna Gümnaasiumi 1. – 4. klasside õpilased distantsõppele alates  neljapäevast, 11. märtsist. Samuti jätkavad distantsõppel 5. – 12. klassid. Distantsõpe kestab praeguse info kohaselt vähemalt 12. aprillini.

Õppetöö vormid juhendatud e-õppel on õpetajate poolt antud videotunnid ja õpilaste iseseisev töö. Vähemalt pooled nädala tunnid igas aines toimuvad videotundidena.

Vähemalt kuni 29. märtsini toimuvad kõik konsultatsioonid video vahendusel.  

Eelkooli tunnid on samuti katkestatud kuni 12. aprillini.

2. klassi ujumistunnid AURAs on alates 11. märtsist katkestatud.

Ringide tegevus koolis on katkestatud.

Koolimajas jätkub väikeklasside õppetöö ja individuaaltunnid HEV-õpilastele, kelle hariduslikud erivajadused on kinnitatud Rajaleidja otsusega.

Lugupidamisega
TAGi juhtkond


4.03

Tartu linnavalitsus pani kokku juhise lapsevanemale, kuidas tegutseda täna olukorras, kui on lapsel Covid-19 kahtlus, on saanud positiivse testi või on lähikontaktne.
 
Kuna koroonaviiruse levik ei näita veel taandumise märke, ei Eestis tervikuna ega Tartu linnas (keskmiselt lisandub Tartu linna iga päev 40 covid-19 nakatunut) ning Terviseameti analüüsid näitavad, et viirus levib aktiivselt nii koolides, lasteaedades kui ka huviringides, siis loodame, et juhis aitab lapsevanemal teha teadlikke otsuseid.
 
Ehkki märtsis on koolid suures osas distantsõppel, kuid koolis käivad nii algklassid kui toimuvad erinevad konsultatsioonid ning ka huvitegevust saab piiratud kujul läbi viia, siis on väga oluline, et edastate juhise oma kanalite kaudu lapsevanematele.
 
Lisainfot ja juhiseid koroonaviirusega seotud olukorraks leiab ka Tartu linna kodulehel www.tartu.ee/koroonaviirus.

Eestikeelne juhend

Руководство на русском языке
 


1.03.

1.–28. märtsini võivad õppehoonetes viibida ainult 1.–4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õppijad.

Lasteaedadele ja -hoidudele uusi piiranguid ei kehtestata.

Kontaktõpet läbi viies tuleb endiselt silmas pidada ettevaatusabinõusid võimalikult ohutuks tegutsemiseks.

Teiste klasside ning kutse- ja kõrgkoolide õppijad võivad koolis viibida ainult juhul, kui nad:

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Siseruumides tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õpperuumides tuleb kõiki tegevusi läbi viies tagada hajutatus ning vältida klasside vahelisi kokkupuuteid. Väljaspool õpperuumi võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Praktilist õpet, eksameid, teste ja olümpiaade korraldades tuleb samuti silmas pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise vajadust. See tähendab näiteks ka, et ei tohiks korraldada olümpiaade selliselt, et ühte ruumi tulevad kokku osalejad mitmest koolist või maakonnast.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele ning hariduslike erivajadustega õppijatele.

Valitsus arutab järgmisel nädalal, kas ja mis tingimustel võiks kontaktõppesse lubada ka lõpuklasside ehk 9. ja 12. klasside õpilased.


19.02.

Lp õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

Vabariigi Valitsus kehtestab koolide piirangu, et ühe nädala jooksul, 1. - 7.03. toimub kontaktõpe koolis 1.-4. klasside õpilastele ja HEV-õpilastele.

Klassid 5.- 12. jätkavad koolivaheaja järel esialgu 1 nädala jooksul distantsõppel.

Kooli ruumes on lubatud konsultatsioonid ja huvi- ning sporditegevus üks-ühele, st rühmategevused ei ole lubatud. Veekeskused on suletud kuni 7.03., st 2. kl ujumistunde ei toimu.

Heade soovidega
Hiie Asser


11.02.

Lp õpetajad ja lapsevanemad!

Nõue koolimajas inimesi hajutada kestab. Seepärast kutsume järgmisel nädalal kooli jälle umbes pooled õpilased. Nimekirjas, mille varem kodulehel avaldasime, on väikesed muutused. Seepärast tähelepanu, kooli tulevad järgmised klassid:

1. klassid;
3. klassid;
6. klassid;
7. klassid;
8. klassid;
kõik väikeklassid;
G1 kutsesuund;
G2 A ja B;
G3.

2. klassil jätkuvad ujumistunnid Auras.

1. klassi pikapäevarühma ei toimu.

Ettevalmistusklassid jätkavad tegevust endistel aegadel tulevastele klassidele vastavates rühmades.

Õppetöö jätkub suures osas koduklassides.

Kui juhtub nii, et mõni eelloetletud klassidest peab jääma eneseisolatsiooni, siis võib plaan veel muutuda.

Kui Vabariigi Valitsus ja Terviseamet annavad uusi korraldusi, siis ka need võivad meie plaani muuta.


4.02.2021

Lp õpetajad ja lapsevanemad!

Tartu Annelinna Gümnaasium on 11.01. – 5.02. töötanud 50-protsendilise koolimaja täituvusega. Üheaegselt on koolis ca 450 – 500 õpilast ja sama palju õpilasi viibib distantsõppel. Kontakt- ja distantsõppe grupid vahetuvad nädalate kaupa. Sel viisil oleme saavutanud õppetööks vajaliku stabiilsuse ja vältinud nakkuskolde puhkemist koolis. Arvestades meie koolimaja ruumilisi võimalusi õpilasi hajutada jätkame sel viisil õppetööd veel kahe nädala jooksul kasutades õppetöös põhiliselt koduklasse:

8. – 12.02. kutsume kooli 1., 2., 4., 5., 9., 10., 12. ja väikeklassid, kokku kuni 570 õpilast;

15. – 19.02. kutsume kooli 3., 6., 7., 8., 10., 11., 12. ja väikeklassid, kokku kuni 530 õpilast.

Kui saame teateid nakatumistest, muudame plaani vastavalt sellele, mis klassid satuvad eneseisolatsiooni.

Kõik vanemad kui 12-aastased õpilased ja täiskasvanud peavad koolimajas maski kandma.

Palume kooli mitte saata mistahes haigustunnustega õpilasi. Kui peres on positiivse COVIDi testi andnud inimesi, palume õpilast kooli mitte saata. Kui õpilane on saanud positiivse testi vastuse, palume sellest viivitamatult teatada klassijuhatajale.

Info koolitoidu kompenseerimisest toidupakkidega saadame veidi hiljem.

Koolivaheaeg on 22. – 28.02. Koolivaheaja järel loodame jätkata kontaktõpet kõigis klassides.

Tartu LV haridusosakond toetab kooli otsust.

Lugupidamisega

Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond


28.01.2021

Lp õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

Järgmisel nädalal (1.02.-7.02.) kutsume kontaktõppele klassid, mis käesoleval nädalal olid distantsõppel, ja vastupidi – praegu kontaktõppel olevad klassid lähevad distantsõppele.

Seega on alates 1. veebruarist koolis järgmised klassid: 3., 6., 7., 8. ja gümnaasiumiklassid ning kõik väikeklassid. NB! 10.a ja 10.b klass tulevad kooli alates teisipäevast, 2. veebruarist.

Distantsõppele jäävad 1., 2., 4., 5. ja 9. klassid.

Klassid õpivad põhiliselt koduklassides. Ringide ja PPRi tegevust ei toimu. 2. kl ujumine praeguse info põhjal jätkub.

Söögivahetunnid:

9.40 - 3. ja 6. klass;
10.45 - 7. ja 8. klass;
11.45 - gümnaasium.

Lugupidamisega
Hiie Asser


21.01.2021

Lp õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

Terviseameti nõue koolidele on jätkuvalt korraldada õppetööd hajutatult. Seepärast kutsume ka järgmisel nädalal kooli ainult pooled õpilastest.

Esmaspäevast, 25. jaanuarist toimub kontaktõpe koolimajas järgmistele klassidele:

1., 2., 4., 5., 9. klass ja väikeklassid.

Distantsõppele üheks nädalaks jäävad 3., 6., 7., 8. klass ja kõik gümnaasiumiklassid.

Endiselt kehtivad järgmised nõuded:

 1. Enamus kontakttunde toimub koduklassides ja õpilastel on keelatud olla lähikontaktis teiste klasside õpilastega avatud aladel ja sööklas vahetundide ajal. Info koduklasside kohta tuleb esmaspäevaks klassijuhatajatelt.
 2. Koduklassis on igal õpilasel kindel koht.
 3. Rangelt on keelatud mistahes haigustunnustega õpilastel kooli tulla.
 4. Kui õpilase mõni pereliige on haige, siis palume koju jätta ka kõik kooliskäivad lapsed.
 5. Alates 12. eluaastast tuleb kõigil inimestel kooli ruumides maski kanda.

Lp õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

Tänase (15.01.2021) päeva jooksul oleme saanud Terviseametilt info kolme õpilase positiivsest koroonatesti vastusest. Kinnitamata info on veel 2 õpilase kohta. See annab alust arvata, et meie koolikogukonnas on viirused endiselt levimas. Seepärast muudame koolikorraldust alates esmaspäevast, 18. jaanuarist järgmiselt:

 

 1. Distantsõppele üheks nädalaks jäävad kõik klassid, kes 11.-15. jaanuaril koolis olid, st 1., 2., 3., 9., G2k, G3 ja kõik väikeklassid. Sealhulgas on distantsõppel ja eneseisolatsioonis 3.b, 3-5.e, G2k, G3b ja G3k.
 2. Koolis kontaktõpe toimub kõigile klassidele, kes 11.-15. jaanuaril kodus õppisid, st klassides 4.-8.; G1 ja G2ab.
 3. Rangelt on keelatud mistahes haigustunnustega õpilasi kooli lubada.
 4. Kui õpilase mõni pereliige on haige, siis palume koju jätta ka kõik kooliskäivad lapsed.
 5. Alates 12. eluaastast tuleb kõigil kooli ruumides maski kanda.
 6. Kui õpetaja pole määratud lähikontaktseks, siis ta annab kontaktunde koolis olevates klassides ja distantsilt tunde kodus olevatele klassidele.
 7. Kui õpetaja on määratud lähikontaktseks, teeb ta kogu õppetöö kodust.
 8. Kui õpetaja on haiguslehel, siis püüame tema tunde asendada.

Lugupidamisega
Hiie Asser


Lp õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

 

Alates esmaspäevast, 18. jaanuarist jätkub Tartu Annelinna Gümnaasiumis kontaktõpe kõigis klassides. Õppetöö toimub kodulehel oleva tunniplaani kohaselt. Samuti jätkub ettevalmistusklasside tegevus.

Pikapäevarühma tunnid 18. - 22. jaanuaril veel ei toimu. 

Endiselt kehtivad nõuded:

 1. Mistahes haigustunnustega õpilastel palume kooli mitte tulla.
 2. 12-aastastest vanemad õpilased ja täiskasvanud peavad maske kandma.
 3. Kõigil koolis viibivatel inimestel tuleb üksteise suhtes käituda vastutustundlikult, st hoida suhtlemisel distanti, pesta käsi, desinfitseerida pindu jms.
 4. Kooli ruumides ei tohi viibida kõrvalised isikud, sh ka lapsevanemad.

Lugupidamisega

TAGi juhtkond  


Head TAGi õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!
Head uut aastat!

Õppetöö meie koolis toimub 11. jaanuarist 15. jaanuarini järgnevalt:

Kontaktõpe koolimajas vastavalt kodulehel olevale tunniplaanile jätkub järgmistes klassides:

1. klassid; 2. klassid; 3. klassid; väikeklassid 3-5e ja 8-9e, 9.klassid; G2k ja G3 ning HEV-õpilased eripedagoogide kutsel.

Ülejäänud klassides: 4. – 8. klass; G1, G2A ja G2B toimub 1 nädala jooksul, st 11.-15. jaanuaril distantsõpe.

Täpsustused

 1. Kontaktõppes jätkavate klasside õpilastel, kellel on mistahes haigustunnused, on keelatud kooli tulla. Samuti palume mitte kooli tulla õpilastel, kelle pereliikmete hulgas on COVID19 diagnoosiga inimesi.
 2. 9. klassi matemaatikatunnid toimuvad ajutiselt klasside kaupa, mitte klasside vahelistes gruppides. 9a – Jelena Korsakova; 9b – Jelena Permenova; 9c – Toomas Vaino; 9d – Olga Ionova.
 3. 1. klasside puhketunnid ja tegevused vahetundides viiakse läbi hajutatult, st klassid ei puutu omavahel kokku.
 4. 3. klassides korraldatakse tavalisest  rohkem õuesõpet, et vähendada õpilaste vahelisi kontakte siseruumides.
 5. Ajutiselt ei toimu pikapäevarühma ja ringitegevust.
 6. Ettevalmistusklasside tegevus on samuti ajutiselt katkestatud.
 7. Kõigil inimestel, kes on vanemad kui 12 aastat, palume kooli ruumides maski kanda.
 8. Koolis toitlustatakse ainult kontaktõppes osalevate klasside õpilasi. NB, väikeklasside, 9. klassi õpilased ning gümnasistid! Alates jaanuarist taastub tavaline toitlustamise kord, st lapsevanem registreerib ARNOs koolilõuna ja tasub koolilõuna eest (5.-9. klass 0,45 eurot päeva kohta ja gümnasist 0,7 eurot päeva kohta).
 9. Kui distantsõpe kestab ainult ühe nädala, siis kodus õppivatele õpilastele toidupakke ei jagata. Kui distantsõpe jääb kestma kauemaks, jätkub ka toidupakkide jagamine.
 10. Lp lapsevanemad, ajutiselt on keelatud koolimajas viibida kõigil, kes ei ole meie kooli õpilased ja töötajad või siin ametikohustuste tõttu viibivad inimesed.

Heade soovidega

TAGi juhtkond


Lp TAGi pere!

Toetudes Vabariigi Valitsuse pressiteatele ja kokkulepetele Tartu linna koolide ning haridusosakonna vahel anname teada õppekorralduse muudatustest Tartu Annelinna Gümnaasiumis:

Alates homsest, 10. detsembrist lähevad distantsõppele 5. – 9. klassid ja gümnaasiumiastme klassid.

Alates esmaspäevast, 14. detsembrist lähevad distantsõppele ka 1. – 4. klassid.

Distantsõpe kestab koolivaheaja alguseni, kuni 22. detsembrini (22.12. kaasa arvatud).

Eelkooli tegevus katkestatakse kuni 11. jaanuarini.

 

Lugupidamisega

TAGi juhtkond


 

Lp lapsevanemad, õpilased ja õpetajad!
Nagu peaaegu kõik Tartu koolid, on ka meie kooli puudutanud COVID-19 teine laine. Terviseameti korraldusi ja soovitusi järgides on osa klasse ja õpetajaid teatud perioodide jooksul distantsõppel ja kaugtööl. Olukord muutub iga päev. Sellepärast rakendame koolis ajutist tunniplaani, mille teatavad õpilastele klassijuhatajad ühe päeva kaupa.
Täname lapsevanemaid, kes annavad koolile vajalikku infot oma laste ja pereliikmete tervise kohta täpselt ja õigeaegselt.
Täname lapsevanemaid mõistva suhtumise eest muudatustesse õppekorralduses.

Heade soovidega
TAGi juhtkond 


 

В связи со скорым окончанием школьных каникул просим Вас, уважаемые родители, в случае, если Ваши дети на каникулах находились в регионах, где распространяется короновирус (Китай, Северная Италия, Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран), сообщить об этом руководству школы и следовать их указаниям по организации учебной работы. Рекомендуем по возможности провести две недели дома и следить за состоянием здоровья.

Сегодня мы отправили директорам всех детских садов, общеобразовательных школ, профессиональных училищ и университетов призыв следить за ситуацией и действовать в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья. 

Вместе с Департаментом здоровья мы следим за развитием событий и при необходимости предоставим дополнительную информацию.


Info koroonaviiruse kohta
 
Alates 26.02 on EDCD (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus) riskihinnangust lähtuvalt koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik ja Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmont regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea.
 
Vt jooksvalt täienevat riskipiirkondade kaarti.
USA John Hopkinsi Ülikooli teaduse- ja insenerikeskuse loodud virtuaalne kaart
 
Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas ja 14 päeva jooksul pärast reisilt saabumist on tekkinud palavik, köha või hingamisraskused, siis:

 • Kontakteeruge esmalt telefoni teel oma perearstiga või küsige nõu perearsti infoliinilt 1220 või kontakteeruge kiirabiga numbril 112.
 • Viibige siseruumides ja vältige kontakte teiste inimestega.
 • Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.

Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas, kuid sümptomeid ei ole, siis 14 päeva jooksul:

 • Jälgige oma tervist ja palaviku, köha või hingamisraskuste tekkimise korral kontakteeruge telefoni teel koheselt arstiga.
 • Kui võimalik, püsige kodus (kasutades kodus töötamise/õppimise võimalust), sama soovitus kehtib ka õpilastele.
 • Võimalusel vältige ühistransporti ja rahvarohkeid kohti.

Koroonaviiruse vältimiseks:

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.