Sisseastumine gümnaasiumi

Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkiri nr 4 23.01.2024

Gümnaasiumisse vastuvõtu korra kehtestamine

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 3, haridus- ja teadusministri määruse 19.08.2010 nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2, Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määruse nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja –gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ § 5 lg 3 ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori 13.02.2023 käskkirja nr 18 „Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtu tingimused“:

  1. Määran 2024. aasta septembris gümnaasiumis esmakordselt õppima asuvate õpilaste sisseastumiskatsete kuupäevaks 30. aprilli 2024. a ja sisseastumisvestluste perioodiks 13. – 16. mai 2024. a.
  2. Määran gümnaasiumisse sisseastumiskatsete koordinaatoriks õppejuhi Julia Trubatšova.
  3. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete korra vastavalt lisale 1.
  4. Kehtestan gümnaasiumisse sisseastumiskatsete tulemuste hindamise korra vastavalt lisale 2.

Lisa 1

Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2024/25 sisseastumiskatsete kord

Õppeaastal 2024/25 võtab Tartu Annelinna Gümnaasium gümnaasiumiosasse vastu õpilasi nii eesti kui vene õppekeelega põhikoolidest. Koolis avatakse statsionaarse ehk tavaõppe ja mittestatsionaarse ehk kutseõppesuuna õpperühm.

Gümnaasiumis õppekoha saamise eeldus on põhikooli riikliku õppekava läbimine ja kõik positiivsed hinded, sh käitumishinne, põhikooli lõputunnistusel. Tartu Annelinna Gümnaasiumisse õppima asumiseks tuleb kandidaatidel sooritada neljast osast koosnev kirjalik komplekstest ja osaleda vestlusel. Testis on esindatud eesti keele, loodusteaduste, reaalteaduste ning sotsiaalteaduste valdkond.

 

Sisseastumiskatsed toimuvad 30. aprillil 2024 kell 10 – 14 Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase 68). Testi sooritamiseks on aega kuni 1 tund ja 30 minutit (90 minutit), test sooritatakse internetikeskkonnas vastavalt testimisgraafikule.

 

Registreerumine sisseastumiskatsetele toimub TAG-i kodulehel www.tag.ee 1. aprill – 24. aprillil 2024. Registreerumisel valib õpilane tavaõppe või kutseõppesuuna. Vastuvõtt tava- ja kutseõppesuunda toimub kahe erineva pingerea alusel.

Kutse katsetele koos korraldusliku infoga saadetakse õpilastele nende poolt registreerumisel esitatud e-posti aadressil hiljemalt 26. aprillil 2024. Kutse vestlusele saadetakse õpilastele e-posti teel hiljemalt 9. mail 2024.

 

Vestlused toimuvad 13. – 16. mail 2024 Tartu Annelinna Gümnaasiumis (Kaunase 68).

 

Otsus sisseastumiskatsete läbimise kohta saadetakse õpilastele 24. maiks 2024.

Otsus kooli vastuvõtu kohta kujuneb sisseastumiskatsete tulemustest moodustuva pingerea alusel. Õppesuuna määramisel võetakse lisaks katsete tulemusele arvesse vestluse tulemus (eneseväljendus eesti keeles, sotsiaalsed oskused, motivatsioon jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes) ja põhikooli lõputunnistuse hinded ning lõpueksamite tulemused. Statsionaarse ja mittestatsionaarse (kutseõppesuuna) õpperühmade nimekirjad kinnitatakse 1.07.2024.

Lisa 2

Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse õppeaastal 2024/25 sisseastumiskatsete tulemuste hindamise kord

Gümnaasiumisse sisseastumiseks toimub komplekstest, mis koosneb nelja valdkonna (loodusteadused, reaalteadused, sotsiaalteadused ja funktsionaalne lugemine) ülesannetest. Loodus-, reaal- ja sotsiaalteaduste testi on võimalik sooritada eesti või vene keeles. Funktsionaalse lugemise testi sooritavad kandideerijad eesti keeles.

Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 (sada) punkti.

Tavaõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 50 punkti ja enam, kutsutakse valitud suuna vestlusele. Õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 35 – 49 punkti, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele, st neil õpilastel on vabade kohtade olemasolul võimalik astuda kutseõppesuunda.

Kutseõppesuunda kandideerivad õpilased, kes saavutavad nelja testi tulemuste summa 35 punkti ja enam, kutsutakse kutseõppesuuna vestlusele. Kutseõppesuunas on vastavalt Tartu Rakendusliku Kolledži tingimustele maksimaalselt 16 õppekohta. Kui kutseõppesuunda sisse saamise nõuetele vastavaid kandideerijaid on rohkem kui 16, siis eelistatakse kooli vastuvõtul motiveeritumaid, kõrgema funktsionaalse lugemise testi tulemusega ja kõrgema põhikooli lõputunnistuse keskmise hindega õpilasi. Kui kutseõppesuunda kandideerijaid on vähem kui 10, siis kutseõppesuuna rühma ei avata.

Gümnaasiumisse sisseastumiseks on kohustuslik osaleda vestlusel.

Õpilastele, kes saavutavad nelja testi kogusummana vähem kui 35 punkti, teatatakse tulemus e-posti teel ja neid ei võeta gümnaasiumisse vastu.

Välisriigis põhikooli lõpetanud õpilaste, kes saabuvad Eestisse pärast 1. juulit 2024. a, vastuvõtt gümnaasiumisse toimub vabade kohtade olemasolul komplekstesti, põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluse alusel augustis 2024.