Tartu Annelinna Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted

 Kinnitatud Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 33 16.03.2020

 1.    ÜLDSÄTTED

 1.1.    Käesolev juhend reguleerib Tartu Annelinna Gümnaasiumi (edasi kool) töötajatele töötasu maksmist.
1.2.    Töötaja töötasu kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, muudest asjakohastest õigusaktidest, kollektiivlepingust, kooli pidaja ja kooli direktori kehtestatud nõuetest ning käesolevast juhendist.
1.3.    Töötasu koosneb põhipalgast, lisatasust täiendavate tööülesannete täitmise eest, lisatasust ületunnitöö ja riigipühade  ajal töötamise eest, preemiatest ja asendustasust, mida kool maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule ja õigusaktidele. Lisaks maksab kool töötajale toetust kollektiivlepingus ja kooli töökorralduse reeglites kirjeldatud korras.
1.4     Töötajate töötasu kokku leppimisel arvestatakse koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega. 

 2.    TÖÖTASU MAKSMINE

 2.1.    Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.
2.2.    Töötasu makstakse üks kord kalendrikuus kooli töökorralduse reeglites määratud palgapäeval töötaja poolt osundatud pangakontole. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb töötajal kirjalikult teavitada kooli sekretäri.
2.3.     Raamatupidaja väljastab töötajale teatise arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi direktorilt ja raamatupidajalt.

3.    PÕHIPALGA MAKSMINE

3.1    Põhipalk on töötaja töölepingus kokkulepitud üldtööajale vastav palgamäär, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist. 
3.2    Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ja kooli direktori vahel kokku töölepingus. Töötajatega põhipalga kokku leppimisel arvestab kooli direktor töötaja tööülesandeid, töökoormust, pädevust, seniseid töötulemusi, kogemusi ja kvalifikatsiooni.
3.3    Vabariigi Valitsuse 22.08.2013.a määruses nr 125 „Haridustöötajate tööaeg“ ja kollektiivlepingus nimetatud ametikohtadel lepitakse põhipalk kokku arvestades täistööaega 35 tundi nädalas, teistel töötajatel 40 tundi nädalas.
3.4    Täistööajaga õpetajate põhipalk ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate töötasu alammääradest. Teiste täistööajaga töötajate põhipalk ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud  töötasu alammäärast.
3.5    Katseajal võib kokku leppida töötaja põhipalgaks tema ametikohale planeeritud palgatasemest madalama põhipalga määra, eeldusel, et töötaja vajab sisseelamisperioodil olulist tööalast juhendamist, ja arvestades, et põhipalk ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääradest.
3.6    Põhipalga kokku leppimisel peab kooli direktor põhipalga määra töötajale põhjendama. 

4.    LISATASUDE MAKSMINE

4.1.    Lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest makstakse töötajale tööülesande täitmise eest, mis ei ole määratletud tema töölepingus ja ametijuhendis. Täiendavate tööülesannete täitmises ja lisatasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö teostamise algust. 
4.2.    Töötajale makstakse ületunnitöö ja riigipühal töötamise eest seadusest tuleneval alusel lisatasu või hüvitatakse kokkuleppel töötajaga ületunnitöö ja riigipühal töötamine vaba aja võimaldamisega.
Öötöö tasustamine arvestatakse põhipalga sisse ja selles lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel. 
4.3.    Puuduva töötaja ülesannete täitmise eest makstakse töötajale lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest, kui asendamine  tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töö intensiivsuse olulise suurenemise. Asendustasu makstakse proportsionaalselt töötaja suurenenud koormusega. Kui puuduva töötaja asendamine tingib töötaja poolt ületundide tegemise, hüvitatakse töötajale punkti 4.2 alusel ületunnitöö.
4.4.    Preemiat makstakse direktori otsusel tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis, lähtudes kooli eelarvelistest võimalustest. 
4.5.    Toetust makstakse kooli töötajale vastavalt kollektiivlepingule ja kooli töökorralduse reeglitele.
4.6.    Lisatasu, preemia või toetuse maksmise määrab direktor oma käskkirjaga. Lisatasu maksmine võib olla ühekordne või määratud ajaks igakuine (lisa 1). Preemiat, tulemustasu ja toetust määrab direktor ühekordselt. 

5.    PUHKUSETASU ARVESTAMINE JA MAKSMINE

5.1    Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel.
5.2    Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral puhkusele järgneval palgapäeval. 

6.    TASUSTAMINE VÄLISVAHENDITEST RAHASTATAVATEST PROJEKTIDEST 

6.1    Juhul, kui töötajale makstakse töötasu projekti välisvahenditest, vähendatakse kokkuleppel töötajaga proportsionaalselt kooli omavahenditest makstavat töötaja töötasu, vähendades vastavalt tema projektiga mitteseotud tööülesannete mahtu või muutes nende sisu.
6.2    Juhul, kui projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole töötaja ametijuhendis fikseeritud ning punktis 6.1. nimetatud põhimõte ei ole rakendatav, käsitletakse projekti täitmisega seotud ülesannet kui töötajale antud täiendavat tööülesannet või ületunnitööd, mille eest makstakse talle lisatasu kooskõlas juhendi põhimõtetega.

Lisa 1

Tartu Annelinna Gümnaasiumis makstakse töötajatele lisatasu vastavalt kooli eelarvevahendite võimalustele järgmiste tegevuste ja tööde eest (TAGi õppenõukogu otsus 09.01.2020 nr 1):

Igakuine fikseeritud lisatasu järgmiste tegevuste eest:

 • valdkonnakeskuste juhtimine;
 • gümnaasiumi lõpuklasside riigieksamiainete õpetajate lisatöö ja moraalne vastutus.

Ühekordne lisatasu järgmiste tegevuste eest:

 • eestikeelse aineõppe korraldamine ja läbiviimine;
 • ühekordne / lühiajaline tundide asendamine õppeaasta jooksul, kui need ületavad täistööajaga töötava õpetaja nädalakoormuse 24 kontakttundi;
 • õpilasürituste korraldamine ja õpilaste juhendamine ettevalmistusel olümpiaadideks ja õpilasvõistlusteks;
 • kooli esindamine õpilaste juhendajana vm viisil ülelinnalistel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel haridus- ja õpilasüritustel;
 • põhikooliõpilaste loovtööde juhendamine;
 • laiemat kandepinda omavate metoodiliste materjalide valmistamine ja metoodikate demonstreerimine (õppepäevade ettevalmistamine ja läbiviimine koolis);
 • projektide koostamine ja läbiviimine;
 • individuaalsed ülesanded (nt õppenõukogu sekretär, tõlkimine, kooliruumide kujundamine, kooli meenete valmistamine jne);
 • pikemas ajaperspektiivis ettenägelike ja kooli arengut toetavate juhtimisotsuste tegemine.