Sisseastumine põhikooli

Lisa
Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori 27. detsembri 2016 käskkirja nr 168 juurde

TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUMI PÕHIKOOLI VASTUVÕTU TINGIMUSED

  1. Tartu Annelinna Gümnaasiumis (edaspidi „kool”) avatakse esimesed klassid vastavalt lapsevanematelt laekunud taotluste arvule arvestades Tartu Linnavalitsuse poolt kinnitatud esimeste klasside arvu.
  2. Kool võimaldab esimestes klassides õpet järgmistes õppekeele vormides: venekeelne õpe osalise eestikeelse õppega, keelekümblus. Iga õppekeele vormi puhul kujuneb avatavate klasside arv lapsevanemate eelistuste põhjal. Kui ühe õppekeele vormi kohta laekub vähem kui 20 taotlust, siis klassi üldjuhul ei avata.
  3. Põhikooli 1. klassi astuva Tartu linnas elava lapse vanem või volitatud esindaja esitab 1. klassi astumise taotluse e-keskkonna ARNO kaudu (http://www.tartu.ee/arno/) või paberkandjal kooli kantseleisse ajavahemikus 1. veebruar - 10. märts. Taotlusele tuleb lisada e-keskkonnas ARNO või tuua paberkandjal kooli kantseleisse:

3.1. lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID-kaart või pass);
3.2. lapsevanema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või autojuhiluba);
3.3. arstitõend/tervisekaart;
3.4. koolieelse lasteasutuse õppekava täitmisel koolivalmiduskaart hiljemalt 31. augustiks;
3.5. õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600x800 pikslit).

  1. Kui esimesse klassi astuda sooviv laps saab 7-aastaseks pärast käimasoleva aasta 1. oktoobrit, tuleb vanemal lapse õppima asumise soovist teavitada Tartu Linnavalitsuse haridusosakonda (Raekoja plats 12, 51004 Tartu, arno@raad.tartu.ee, 7361 422) enne sama aasta 1. märtsi. Nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, hindab lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitab oma otsuses või koolivalmiduskaardil koolis õppima asumist. Vanemal tuleb hiljemalt 31. augustiks esitada koolile nõustamiskomisjoni otsus või lasteasutuse koolivalmiduskaart.
  2. Tartu linnas elav laps võetakse esimesse klassi vastu, kui vanema poolt valitud õppekeele vormiga klassis on vaba õppekoht. Vabade õppekohtade olemasolul võetakse pärast 1. maid kooli esimesse klassi laps, kes ei ela Tartu linnas, kuid vanem on soovinud lapse õppima asumist vabal õppekohal. Õppekohtade täitmisel lähtutakse taotluste esitamise ajalisest järjekorrast.
  3. Põhikooli 2. – 9. klassis õpinguid alustada sooviva isiku vanem või volitatud esindaja esitab kooli vastuvõtu taotluse e-keskkonna ARNO kaudu või paberkandjal kooli kantseleisse. Taotlusele tuleb lisada e-keskkonnas ARNO või tuua paberkandjal kooli kantseleisse:

6.1. lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID-kaart või pass);
6.2. lapsevanema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või autojuhiluba);
6.3. arstitõend / tervisekaart;
6.4. väljavõte eelmise õppeasutuse õpilasraamatust;
6.5. eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6.6. eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;
6.7. õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600x800 pikslit).

  1. Põhikooli võetakse vastu laps, kes soovib õppida vene keelt emakeelena, kui sobivas klassis on vaba õppekoht. Taotlus rahuldatakse, kui ei esine Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määruse nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord” § 8 lõikes 2 loetletud taotluse rahuldamata jätmise põhjust.
  2. Taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest teavitatakse vanemat e-keskkonna ARNO kaudu ja taotluses esitatud e-posti aadressile, kui vanem on selleks nõusoleku andnud, või posti teel viie tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast.